Menu

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie informuje o przedłużeniu naboru prac konkurowych.
Termin nadsyłania zgłoszeń to 18 kwietnia 2018 r.
Zmiana ta została też wprowadzone do regulaminu poniżej:

6. Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Artystów imienia Mariana Michalika.
Triennale Malarstwa. Częstochowa 2017/2018
W rzeczy samej. Nowe aspekty martwej natury.

objęty patronatami
Prezydenta Miasta Częstochowy i Starosty Częstochowskiego
Organizatorem konkursu jest Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
Patronem medialnym jest Kwartalnik Artystyczny Format

Podstawowym celem konkursu jest poszukiwanie i promowanie w najmłodszym pokoleniu malarzy nowych indywidualności twórczych. Środkiem do tego prowadzącym jest prezentacja prac malarskich ukazujących, wg założeń programowych konkursu, przedmiot we współczesnej rzeczywistości kulturowej. Pytając o wzajemne relacje rzeczy i ludzi, oczekujemy prac osadzonych zarówno w tradycji malarstwa sztalugowego, jak i obiektów przestrzennych uzyskiwanych środkami malarskimi przekraczających kanon martwej natury.

Regulamin Konkursu:

1. Do udziału w konkursie organizator zaprasza artystów malarzy, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

2. W konkursie mogą brać udział artyści profesjonalni – w tym studenci i absolwenci wyższych szkół plastycznych oraz kierunków artystycznych innych uczelni.

3. Na konkurs przyjmowane będą prace wykonane w latach 2015 - 2018 w dowolnej technice i konwencji malarskiej (w tym obiekty przestrzenne uzyskiwane środkami malarskimi przekraczające kanon martwej natury), nie dające się powielić jako oryginały, uprzednio nie nagradzane i będące własnością autora.

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę lub cykl do trzech prac.

5. Maksymalny wymiar dłuższego boku dzieła nie może być dłuższy niż 130 cm. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac uniemożliwiających ich ekspozycję z przyczyn technicznych.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest wniesienie opłaty na pokrycie kosztów organizacyjnych  w wysokości 70 złotych na konto Miejskiej Galerii Sztuki. Kwota nie podlega zwrotowi, również w przypadku prac niezakwalifikowanych.

Numer konta: 

Bank CitiHandlowy  50 1030 1104 0000 0000 9324 5000
Tytuł wpłaty: 6.Konkurs im. Michalika.

7. Zgłoszenie dokonuje się poprzez nadesłanie:

-  fotografii pracy (w przypadku obiektu trójwymiarowego, trzy zdjęcia z różnych stron) lub cyklu prac w formacie pdf, jpg, tiff,  eps wielkość do 5 MB  rozdzielczość 300 dpi. Prace należy opisać w następujący sposób: imię i nazwisko, tytuł, data
- wypełnionej karty zgłoszenia
- skanu lub fotografii dowodu wpłaty
Komplet materiałów należy przesłać elektronicznie do Miejskiej Galerii Sztuki  w Częstochowie na adres: bszyc@galeria.czest.pl w terminie do 18 kwietnia 2018 roku

8.  Do jury organizator powoła cenionych krytyków sztuki. Kwalifikacja prac ma charakter dwustopniowy.

9. W pierwszym etapie Jury zakwalifikuje prace do udziału w wystawie konkursowej na podstawie elektronicznie nadesłanej dokumentacji. Informacja o wyniku obrad będzie zamieszczona na stronie internetowej Galerii od dnia 24 kwietnia 2018 roku.

10. Zakwalifikowane na wystawę konkursową obrazy należy dostarczyć do siedziby organizatora do 13 maja 2018 roku włącznie.

11. Koszty dostarczenia i odesłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponoszą autorzy. Za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac podczas transportu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

12. W drugim etapie konkursu Jury wybierze laureatów na podstawie oryginałów prac. Jury ma prawo do odrzucenia obrazów zakwalifikowanych w pierwszym etapie konkursu w przypadku kiedy oryginał nie odpowiada dostarczonej dokumentacji fotograficznej. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. Decyzja Jury zostanie umieszczona na stronie internetowej Galerii od 28 maja 2018 roku.

13. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 9 czerwca 2018 roku

14. Organizator wyda katalog wystawy pokonkursowej. Każdy uczestnik wystawy otrzyma dwa bezpłatne egzemplarze.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania nadesłanych prac w publikacjach poświęconych sztuce, w środkach masowego przekazu ( prasa, telewizja), na stronie internetowej Galerii i serwisach internetowych oraz wykorzystania prac i ich reprodukcji w celach dokumentacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w katalogach , ulotkach, informatorach i filmach promujących wystawę, bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu dla autorów prac. Udział  w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody autorów na wprowadzenie zapisu elektronicznego pracy do pamięci komputera i wykorzystanie zapisu na wymienionych wyżej polach eksploatacji w okresie przygotowania i trwania wystawy a także po tym czasie, zgodnie z charakterem i przeznaczeniem prac oraz przyjętymi zwyczajami.

16. Nagrody:

Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy
Nagroda Starosty Częstochowskiego
Nagroda Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie
Nagrody sponsorowane
Wyróżnienia honorowe.

Nagrody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

17. Prace biorące udział w wystawie należy odebrać do 24 sierpnia 2018 roku. Po tym terminie zostanie naliczona opłata magazynowa. Prace wydawane będą w siedzibie Galerii lub na wniosek artysty odesłane na jego koszt. 


Regulamin i karta zgłoszenia – do pobrania

Biuro organizacyjne
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Al. NMP 64,42-200 Częstochowa,
tel. (034) 324 55 81, 324 60 57, e-mail:  info@galeria.czest.pl
Dyrektor Galerii – Anna Paleczek-Szumlas
Kurator konkursu - Barbara Szyc   e-mail: bszyc@galeria.czest.pl

Częstochowa 27 grudnia 2017 roku

**********************************
Oprawa graficzna konkursu (logo) jest pracą dyplomową Adrianny Szczot
uczennicy Zespółu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie
na specjalności: Techniki Graficzne - Projektowanie Graficzne.
Promotorzy: Agnieszka Tyrman, Maciej Wiłun

  

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
6. Konkurs na Obraz regulamin.pdf pdf 100,00 KB Pobierz
6. Konkurs na Obraz karta zgłoszenia.pdf pdf 57,65 KB Pobierz
Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64

42-200 Częstochowa

wystawy czynne
od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00

w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00 

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter