Menu

 Dostępność cyfrowa strony internetowej Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie Al. Najświętszej Maryi Panny 64, 42-217 Częstochowa zobowiązuje się do jak najszybszego zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Obecnie strona internetowa MGS nie jest  zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.                                                                           
Data publikacji strony internetowej:  25.02.2015 r.                                                                          
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 09.07.2020 r.                                               
Oświadczenie sporządzono dnia 17.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Zbigniew Jurgielewicz, adres  poczty elektronicznej: koordynator@galeria.czest.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3246057.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Miejska Galeria Sztuki będzie realizować żądanie niezwłocznie lecz nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,  poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, MGS  może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie, na podany adres poczty elektronicznej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna budynku Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, al. Najświętszej Maryi Panny 64.  

Do siedziby Miejskiej Galerii Sztuki  prowadzi wejście usytuowane w podcieniach, przy alei pieszej znajdującej się między al. NMP 64 a ul. Racławicką.
Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona, o nachyleniu podłużnym mniejszym niż 6%.  Pole manewru wokół głównego wejścia ma wymiary co najmniej  150 cm x 150 cm. Przestrzeń manewrowa w wiatrołapie,  poza polem otwierania drzwi, wynosi minimum 150 cm x 150 cm. a  ściana od strony otwierania drzwi jest oddalona  o 60 cm.  (aby zapewnić możliwość podjazdu wózkiem od strony otwarcia drzwi).

W budynku, w miejscu dostępnym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,  znajduje się punkt obsługi klienta - kasa. Blat o długości 90 cm znajduje się nie wyżej niż 90 cm od posadzki,  dlatego  istnieje możliwość podjechania pod blat przodem wózka inwalidzkiego. Sale wystawowe o łącznej powierzchni 530 m2 znajdujące się na parterze,    są w pełni dostępne dla niepełnosprawnych. Platforma schodowa umożliwia również niepełnosprawnym dostęp do  wystawy stałej, prezentującej dzieła Zdzisława Beksińskiego w specjalnie do tego przygotowanej przestrzeni.

Do siedziby MGS umożliwia się wstęp osobom z psem asystującym (odpowiednio wyszkolonym i specjalnie oznaczonym psem, w szczególności psem przewodnikiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psem asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym). Wejście z psem jest możliwe po ustaleniu z pracownikami opieki wystaw. Szerokość ciągów komunikacyjnych (korytarzy) jest dostosowana do natężenia   ruchu i wynosi odpowiednio:

- w przypadku stałego ruchu dwukierunkowego - 180 cm.
- w przypadku częstego ruchu dwukierunkowego - 150 cm.

W przestrzeniach ogólnodostępnych, wymagających pokonywania znacznych odległości, zapewniono miejsca siedzące nie rzadziej niż co 30 m. Klamki dostosowane są dla niepełnosprawnych i umieszczone  na wysokości 80-120 cm  nad poziomem podłogi.
Galeria nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Miejska Galeria Sztuki nie posiada toalety  dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W galerii nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Miejskiej Galerii Sztuki nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter