Menu
Ogólnopolski Konkurs Fotografii Otworkowej

ŚWIATŁO


     Konkurs jest elementem większego przedsięwzięcia Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie – projektu I stało się światło. Niezwykła historia zwykłej fali elektromagnetycznej, którego podstawowym celem jest zaprezentowanie sztuki i nauki (fizyki) w wzajemnych relacjach, a nie jako wąskich oraz wyspecjalizowanych dziedzin. Fotografia otworkowa jest znakomitym przykładem artystycznego wykorzystania falowej natury światła. Temat konkursu – ŚWIATŁO – z jednej strony nawiązuje do problematyki projektu, z drugiej strony zaś jest tak ogólny, że pozwala na objęcie szerokiego zakresu refleksji twórczej.
     
     
     Patronat:
                    Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
                    Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

     
     
     Regulamin i karta zgłoszenia - (plik do pobrania).
     
     
     REGULAMIN:
     
     1. Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć wszyscy fotografujący

     2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć

     3. Fotografie muszą być wykonane techniką otworkową, w formacie nie mniejszym niż 13 × 18 cm i nie większym niż 30 × 45 cm. Zdjęcia nie mogą być oprawione ani podklejone. Organizator prosi o dołączenie płyty CD z cyfrową wersją nadesłanych prac (plik *.tiff, rozdzielczość 300 dpi, długość minimum 1000 pikseli) – do celów dokumentacyjnych, kwalifikacyjnych oraz wydawniczych. Prace nie mogą być modyfikowane cyfrowo z wyjątkiem podstawowej obróbki RAW-ów (kadrowanie, dopasowanie poziomów itd.). Niedozwolone są fotomontaże. Dozwolona jest wielokrotna ekspozycja.

     4. Każda fotografia musi posiadać metrykę zawierającą: tytuł pracy, imię, nazwisko, adres zamieszkania autora. Zdjęcia muszą posiadać numery i tytuły zgodne z umieszczonymi na karcie zgłoszenia.

     5. Nadesłane prace nie spełniające warunków nie będą przedkładania ocenie Jury.

     6. Prace należy nadsyłać na adres Organizatora: Miejska Galeria Sztuki, al. Najświętszej Maryi Panny 64, 42 - 200 Częstochowa, z dopiskiem: „fotografia otworkowa” do dnia 14 października 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) w płaskich, sztywnych opakowaniach zabezpieczających przed zniszczeniem podczas przesyłki. W tych samych opakowaniach zostaną po konkursie odesłane autorom. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia prac powstałe w czasie przesyłki.

     7. Opłata uczestnictwa od autorów wynosi 10,- zł, które należy wpłacić na konto Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie: ING BŚ O/Cz-wa: 16105011421000000501625040. (tytuł wpłaty – konkurs fotografii otworkowej). Wniesienie wpisowego gwarantuje wszystkim uczestnikom zwrot prac pocztą.

     8. Oceny prac dokona Jury w terminie do 30 października 2014 roku. Jury wybierze także fotografie do prezentacji na wystawie I stało się światło. Niezwykła historia zwykłej fali elektromagnetyczne.

     9. W konkursie przyznane zostaną:
- nagroda główna, którą jest wystawa indywidualna w Miejskiej Galerii Sztuki, termin 8 września – 18 października 2015 roku (do wystawy będzie wydany folder)
- wyróżnienia w postaci prezentacji zdjęć na wystawie I stało się światło. Niezwykła historia zwykłej fali elektromagnetycznej w terminie 14 listopada 2014 roku do 4 stycznia 2015 roku
- wyróżnienia w postaci prezentacji zdjęć na wystawie w siedzibie Wydziały Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

     10. Autor wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych prac, celach promujących wystawę, na następujących polach eksploatacji: w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja), w Internecie, do druku materiałów promocyjnych (plakat, zaproszenie) oraz na filmowanie i inne formy utrwalania wystawy w celach dokumentacyjnych. Autor oświadcza, że wykorzystanie ww. materiałów nie naruszy praw autorskich osób trzecich, a w wypadku podniesienia roszczeń z tytułu naruszenia tych praw, Autor zobowiązuje się zwolnić Galerię od odpowiedzialności z tego tytułu.

     11. Nadesłanie prac jest równoznaczne z pełną akceptacją regulaminu
     

     TERMINY:
          Ogłoszenie konkursu
          Przyjmowanie prac do 14 października 2014 r.
          Ocena Jury do 30 października 2014 r.
     
     ORGANIZATOR:
          Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
          Al. Najświętszej Maryi Panny 64
          42-200 Częstochowa
          (34) 324 60 57
          www.galeria.czest.pl
          info@galeria.czest.pl
          sprawy organizacyjne bmajor@galeria.czest.pl

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter