Menu

Wobec wciąż trudnej sytuacji epidemiologicznej wszystkie osoby odwiedzające Galerię prosimy o zapoznanie się z obowiązujęcymi tutaj zasadami sanitarnymi i dokładne ich przestrzeganie. 

 

 • Zwiedzający jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa oraz posiadania przy sobie jednorazowych rękawiczek ochronnych. 
 • Przed wejściem do MGS Zwiedzający jest zobowiązany do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się w dozowniku w holu kasowym MGS. 
 • Zwiedzający jest zobowiązany do zachowywania wszelkich względów higieny i bezpieczeństwa, w tym również do stosowania się do poleceń pracowników MGS w kwestii ich przestrzegania. 
 • Zwiedzający z objawiamy mogącymi świadczyć o zakażeniu wirusem SARS COV-19, w szczególności z gorączką, dusznościami, kaszlem, katarem, ma zakaz wstępu do MGS. 
 • W przypadku naruszenia zasad higieny i bezpieczeństwa przez Zwiedzającego, pracownicy MGS mają prawo odmówić Zwiedzającemu prawa do wejścia do MGS lub prawa do przebywania w pomieszczeniach MGS. 
 • Szatnia MGS jest nieczynna do odwołania. Korzystanie z niej w tym czasie jest zabronione. 
 • Zwiedzający ma prawo skorzystać z toalety MGS, przy zachowaniu wszelkich względów higieny i bezpieczeństwa. 
 • W MGS obowiązują ograniczenia liczby osób odwiedzających Galerię przebywających w pomieszczeniach:
  - hol: do 7 osób,
  - Sala Śląska: do 18 osób,
  - Sala Poplenerowa: do 10 osób,
  - Galeria Antresola: do 3 osób,
  - Sala Gobelinowa: do 24 osób,
  - Muzeum Beksińskiego: do 12 osób
 • Ograniczenie liczby osób przebywających w pomieszczeniach nie dotyczy pracowników MGS. 
 • Zwiedzający jest zobowiązany zachować bezpieczny dystans 2 metry od innej osoby. Wyjątek stanowią dzieci lub osoby wymagające opieki, a także osoby opiekujące się dziećmi lub osobami wymagającymi opieki. 
 • W Galerii obowiązuje całkowity zakaz dotykania przez Zwiedzającego obrazów, eksponatów i innych przedmiotów stanowiących część ekspozycji. 
 • W Galerii i wszystkich pozostałych pomieszczeniach MGS obowiązuje całkowity zakaz spożywania żywności, napojów, alkoholu, palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych i korzystania z papierosów elektronicznych. 
 • Szczegółowe zasady określające zachowanie Zwiedzającego, nieujęte w Regulaminie, określa Regulamin Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. 
 • Zwiedzający ma obowiązek stosowania się do obowiązujących ogólnych zasad sanitarnych, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19, nieujętych w Regulaminie. 
 • Sprawy sporne każdorazowo rozstrzyga Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie w granicach przepisów prawa i wydanych wcześniej zarządzeń.  
 • Regulamin może ulec zmianie w związku ze zmianą obowiązujących zasad sanitarnych lub wdrożenia nowych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. 

  Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2021 Dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie z dnia 29/04/2021 

  

Box 1

Miejska Galeria Sztuki

Al. Najświętszej Maryi Panny 64
42-217 Częstochowa

wystawy czynne:
wrzesień/czerwiec  od wtorku do piątku
w godz. 10.30 - 18.00
w soboty i niedziele
w godz. 12.00 - 19.00

lipiec/sierpień od wtorku do niedzieli
12.00 - 19.00

Biuro i dział merytoryczny:

8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 16.30
tel. (34) 324 60 57
e-mail: info@galeria.czest.pl

Newsletter